Januari 2009

Hållbar utveckling är ett begrepp som mer och mer tar fäste i många av oss. Men lite skamsen inser jag att jag egentligen inte har en aning om vad hållbar utveckling exakt står för. Jag googlade ordet och hittade en definition. (Jag hade ju naturligtvis kunnat fråga min kära kollegor på Naturskolan som är riktigt, riktigt kompetenta på det här området, men timmen var sen, så jag valde det näst bästa alternativet). Hållbar utveckling består av dessa tre delar;
Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av”.
Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

I ett anfall av kreativt lekande med ord började jag fundera på om inte detta skulle kunna gå att översätta också till annat vi gör på Pedagogiskt centrum, och därmed mynta ett nytt begrepp: Hållbar kompetensutveckling.
Kompetensutveckling av oss som jobbar i och med förskola och skola skulle, om man lägger till prefixet ”hållbar”, vara;
– anpassad till den enskilda medarbetarens förmåga och syfta till att lärare och pedagoger ska orka, vilja och känna lust till och behov av lärande och kompetensutveckling under hela sitt yrkesliv.

– långsiktig, demokratisk och strävande efter att dynamiken,och lärandet, i mötet mellan människor med lika eller olika kunskapsbakgrund ska få så stor plats som möjligt. Kanske betyder det också att vi ibland måste öppna våra förskolor och skolor för kunskap och kompetens som genererats i helt andra sammanhang.

– självförsörjande på lärande! För att hushålla med de resurser vi har bör vi på ett långsiktigt och medvetet sätt använda oss av oss själva i kompetensutvecklingen. Det är rimligen ett stort resursslöseri att inte på ett strukturerat sätt ta tillvara den kunskap som redan finns i vår organisation och se till att den kommer så många som möjligt till godo. Vi skulle kunna kalla det för närodlad kunskap!

Om vi tänker så här, vilket vi faktiskt kommer att vara ålagda att göra både i statliga och kommunala regelverk framöver, blir den väg vi måste ta när vi tänker kompetensutveckling faktiskt allt tydligare. Eller snarare; den blir till en mängd olika vägar som vi tillsammans med alla dem som berörs av vårt arbete måste identifiera och ge oss in på!